ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (09/03/2020)

There is no translation available.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:
ε) Με απόφαση της από 5/2/2020 έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατό χιλιάδες (100.000 )ευρώ με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής . Το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00) διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές ονομαστικής τιμής τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη.
Οι μέτοχοι συμφώνησαν ομόφωνα με την πρόταση αυτή και ως εκ τούτου υπάρχει υποχρέωση τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας λόγω τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού. Οι μέτοχοι εξουσιοδοτούν τον πρόεδρο της ΓΣ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την σύνταξη τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού και δημοσίευσης αυτού στο ΓΕΜΗ